<途径> d=”M337.5,116.9c6.8-16.5-0.2-35.3-19.7-35.3c20.9-24.5,4-63.2-32.8-54.6 c-11.9-35.7-65.6-34.7-78.2-4.6c-28.4-10.9-61.3,11.8-44.1,46.9c-17.7,1-28.7,28-16.1,47.6H337.5z” fill=”rgb(139, 209, 17)” ><途径> d=”M285.3,82.7c3.5-12.2-14.9-16.3-18.7-5.6C262.8,87.8,281.3,96.6,285.3,82.7z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M221.6,97c2.4,13.1,21,8.1,19.6-3.7C239.7,81.5,218.9,82.1,221.6,97z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M185.5,69.9c5.7,12.3,22,2.6,17.6-8.6C198.6,50.1,179,56,185.5,69.9z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M231.5,42.1c-2.1,12.7,16.9,14.5,19.4,3.3C253.5,34.2,233.8,27.6,231.5,42.1z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M178.1,116.9c6.2-15-0.2-32-17.9-32c18.9-22.2,3.6-57.3-29.8-49.5C119.7,2.9,70.9,3.8,59.6,31.1 C33.8,21.3,4,41.9,19.5,73.7C3.4,74.6-6.5,99.1,5,116.9H178.1z” fill=”rgb(89, 191, 29)” ><途径> d=”M41.2,57.2C37.8,69.1,55.7,73,59.4,62.6C63.1,52.2,45.2,43.7,41.2,57.2z” fill=”rgb(255, 255, 105)” ><途径> d=”M124.5,55.6c-2.3-12.7-20.4-7.9-19.1,3.6C106.8,70.6,127.1,70.1,124.5,55.6z” fill=”rgb(255, 255, 105)” ><途径> d=”M93.3,95.3c2-12.4-16.4-14.1-18.9-3.2C72,103,91.1,109.4,93.3,95.3z” fill=”rgb(255, 255, 105)” ><途径> d=”M337.5,116.9c6.8-16.5-0.2-35.3-19.7-35.3c20.9-24.5,4-63.2-32.8-54.6 c-11.9-35.7-65.6-34.7-78.2-4.6c-28.4-10.9-61.3,11.8-44.1,46.9c-17.7,1-28.7,28-16.1,47.6H337.5z” fill=”rgb(139, 209, 17)” ><途径> d=”M285.3,82.7c3.5-12.2-14.9-16.3-18.7-5.6C262.8,87.8,281.3,96.6,285.3,82.7z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M221.6,97c2.4,13.1,21,8.1,19.6-3.7C239.7,81.5,218.9,82.1,221.6,97z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M185.5,69.9c5.7,12.3,22,2.6,17.6-8.6C198.6,50.1,179,56,185.5,69.9z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M231.5,42.1c-2.1,12.7,16.9,14.5,19.4,3.3C253.5,34.2,233.8,27.6,231.5,42.1z” fill=”rgb(255, 217, 222)” ><途径> d=”M178.1,116.9c6.2-15-0.2-32-17.9-32c18.9-22.2,3.6-57.3-29.8-49.5C119.7,2.9,70.9,3.8,59.6,31.1 C33.8,21.3,4,41.9,19.5,73.7C3.4,74.6-6.5,99.1,5,116.9H178.1z” fill=”rgb(89, 191, 29)” ><途径> d=”M41.2,57.2C37.8,69.1,55.7,73,59.4,62.6C63.1,52.2,45.2,43.7,41.2,57.2z” fill=”rgb(255, 255, 105)” ><途径> d=”M124.5,55.6c-2.3-12.7-20.4-7.9-19.1,3.6C106.8,70.6,127.1,70.1,124.5,55.6z” fill=”rgb(255, 255, 105)” ><途径> d=”M93.3,95.3c2-12.4-16.4-14.1-18.9-3.2C72,103,91.1,109.4,93.3,95.3z” fill=”rgb(255, 255, 105)” >

  保险停售见怪不怪,主要地年纪乘积,终止交易更为共有权。,不日,太康市住院医疗保险被催眠的东西。。保险乘积的交易经常会吃或喝好多担任守队队员。,好多病人流露出忧虑的乘积即使会终止交易。,礼物,微保险业者会让你晓得催眠的东西,我的保险单是什么?!

  尽肯定监会问题了任一猜度,称保险乘积将被撤消。,但大平台总的来说疏忽了这一条目。,好多平台都想趁保险停售套路一把客户,终止交易间或指责件好干预的。,不要觉得买通是赚来的。,礼物惠姐将从以下专有的担任守队队员带每个来懂一下保险停售:

  1:交易保险乘积的引起是什么?

  2:乘积交易即使所有物采选保险单?

  3:保险会买平静不买?

1

交易保险乘积的引起是什么?

<途径> d=”M169.2,202.5c0,0,97.4,4.8,76.2-101c-20.1-100.7-120.9-98-120.9-98S19.3,0.3,4.2,123.2 c-9,73.4,77.9,79.7,77.9,79.7s15.9,4.4,42.6,4.4C124.6,207.3,155.9,207.7,169.2,202.5z” fill=”rgb(255, 255, 255)” ><途径> d=”M166,202.5c0,0,1.9,0.6,17,0c15.1-0.6,41.7-16.9,41.7-16.9c8.7-18.7,17-34.2,15.8-55.1 c-1.1-19.3-3.8-37.9-12.7-55c-18.7-35.8-48-54.2-88.9-59.6c-0.7-0.5-8.7-0.9-9.8-1c-13.4-1-28.2,0.5-40.5,5.9 c-4.2,1.8-10.5,3.3-14.1,5.9c-3.5,1.7-9.3,4.3-12.6,6.3c-12.7,7.8-19.8,14-29.4,26.1c-2.2,2.2-7.7,12.9-9.3,15.6 c-9.9,16.6-11.1,33-13.1,49.5c-1.8,15.5,0.9,25.8,6.7,40.4c5.6,14,13.4,20.2,25.6,28.7c0,0,21.9,7.9,48.5,11.6 c13.3,1.8-24.6-6-35.3-14.5c-1-0.8-4.4-3.3-5.3-4.2c0.1-0.9-2.5-2.6-3.1-3.6c-3.4-5.4-6.8-10.9-9.9-16.5 c-2.2-10.6-3.6-21.3-4.7-32.1c-0.7-7.1-1-13.9,0.9-20.8c1.9-7,5-13.6,7.1-20.5c0.4-1.2,0.3-2.4,0-3.3c0.6-0.9,1.1-1.8,1.7-2.7 c0.6-0.2,1.3-0.5,1.9-1c9.3-7.2,21.5-9.5,32.9-11.1c6.2-0.9,12.4-1.5,18.7-2.2c6.8-0.8,11.9-2.9,18.8-3c1.8,0,5.5,0,6.4-1.1 c0.6,0.2,6.7,0.4,7.5,0.4c15.5-0.1,24.8,1.7,40,5c7.6,1.7,15,3.8,22.4,6.3c4.8,1.6,11,3.1,15.6,6c0,1.1,0.4,2.2,1.3,3.2 c2.9,3.2,4.9,6.9,6.6,10.7c4.9,15.5,5.4,32.4,2.9,48.6c-3,19.1-13.8,38.7-31.3,48L166,202.5z M213.1,185.1c0.5-0.7,1-1.5,1.5-2.2 c0.3,0.1,0.6,0.1,0.9,0.1c-0.2,0.2-0.4,0.3-0.6,0.5C214.4,184,213.7,184.5,213.1,185.1z” fill=”rgb(189, 114, 0)” ><途径> d=”M38.1,99.9c-0.5-1.1-0.9-2.1-1.3-3.2c-0.5-1.6,0-3.4,1-5.1c0.7-1.2,1.5-2.3,2.3-3.4c0.3-0.5,0.6-0.9,1-1.5l0.7-1 c0.1-0.2,0.3-0.3,0.5-0.4l0.6-0.3l1.6-0.8l1.5-0.7l5.9-2.7c0.7-0.3,1.4-0.7,2-1.1c0.8-0.4,1.5-0.9,2.4-1.2 c6.9-2,13.7-4.5,20.7-6.3c2.5-0.6,5-1.3,7.4-1.9c2.5-0.6,5-1.2,7.5-1.7c2.6-0.4,5.3-0.4,7.9-0.9c9.8-1.9,19.8-2,29.7-1.6 c1.5,0,3,0.1,4.5,0.2l4.5,0.4c1.4,0.1,2.9,0.2,4.3,0.3c1.4,0.1,2.9,0.2,4.3,0.2c2.3,0,4.7,0.6,7.1,1.1c5.1,1,10.2,2.1,15.3,3 c2,0.4,4.1,0.8,6,1.4c2,0.6,4,1.3,5.9,2c1.7,0.7,3.4,1,5,1.6c4.7,1.8,9.3,3.9,13.9,5.9c1.4,0.6,2.7,1.2,4,1.9 c0.7,0.3,1.3,0.7,2,1.1c0.3,0.2,0.7,0.4,1,0.6c0.4,0.3,0.9,0.5,1.3,0.8l0.2,0.1l0.1,0.2l0.2,0.4l0.3,0.7l0.5,1.1l0.9,2 c0.6,1.3,1.3,2.6,1.9,3.9l1.4,2.7l0.3,0.7l0.2,0.4c0.1,0.2,0.2,0.4,0.2,0.5l0.5,1.6l0.9,3l0.6,3.1c1.1,5,1.7,10,2.2,15 c0.1,1.8,0,3.7,0,5.5c0,2.6-0.2,5,0,7.6c0.2,2.7-0.3,5.5-0.5,8.3c0,0.4-0.2,0.9-0.2,1.3c0.3,2.2,0.1,4.4-0.3,6.6l-0.6,3.2 c-0.2,1.1-0.4,2.2-0.6,3.3c-0.1,0.8-0.3,1.5-0.5,2.3l-0.6,2.3c-0.2,0.7-0.5,1.5-0.7,2.2c-0.2,0.7-0.4,1.5-0.6,2.2 c-0.6,2.4-1.5,4.8-2.6,7c-0.4,0.8-0.8,1.6-1.3,2.4c-0.5,0.7-1.1,1.4-1.7,2.1c-1.3,1.2-2.4,2.8-3.3,4.3 c-0.9,1.6-2.2,2.8-3.4,4.2c-0.7,0.7-1.3,1.4-2,2.1c-0.7,0.7-1.4,1.3-2.1,2c-0.5,0.5-1,0.9-1.5,1.3c-5,3.8-10.4,6.9-16.1,9.4 c-1.1,0.5-2.1,1-3.2,1.5c-1.1,0.5-2.2,1-3.3,1.2c-2.1,0.5-4.3,0.9-6.4,1.6c-1.3,0.4-2.7,0.7-4,1.1c-3.7,1.1-7.5,1.9-11.4,1.7 c-0.6,0-1.3,0.2-2,0.2c-2,0.1-4,0.2-5.9,0.2c-0.7,0-1.3,0-2,0.2c-2.7,0.6-5.4,0.5-8.2,0.4c-3.5-0.1-7.1-0.1-10.6,0.2 c-9.1,0.6-18.2-0.1-27.1-1.8c-3.5-0.6-7-1.5-10.5-2.3c-1.7-0.4-3.5-0.7-5.2-1.1c-1.2-0.3-2.3-0.7-3.4-1.2 c-1.1-0.5-2.2-1-3.3-1.5c-4-1.7-7.8-3.6-11.9-5.4c-4.5-2-8.6-4.9-12.3-8.2c-0.7-0.7-1.4-1.3-2.1-2l-2-2.2 c-0.6-0.8-1.2-1.5-1.8-2.2c-0.6-0.7-1.2-1.5-1.8-2.3c-2.3-2.9-4.2-6.2-5.5-9.7c-1.3-3.5-2.2-7.1-2.9-10.8 c-0.2-1.5-0.4-3-0.6-4.4l-0.3-4.3l-0.3-4.3l-0.3-4.4c-0.1-1.5-0.3-2.9-0.5-4.4l-0.5-4.4c0-0.6-0.1-1.1-0.1-1.7 c0-1.7,0-3.3-0.1-5c-0.1-1.7-0.3-3.3-0.2-5c0-1.9,0-3.8,0.2-5.7c0.2-1.9,0.4-3.8,0.7-5.7c0.4-2.2,1.3-4.3,2.5-6.1 c1-1.3,2-2.7,2.9-3.9c1.8,0.8,1.8,0.9,1.5,2.8c-0.1,0.9-0.3,1.7-0.4,2.6c-0.1,0.9-0.2,1.8-0.3,2.6l-0.4,2.6l-0.4,2.6 c-0.2,1.1-0.3,2.3-0.4,3.4c-0.1,1.2-0.1,2.3-0.2,3.5c-0.3,2.9-0.2,5.8-0.1,8.8c0.1,2.9,0.3,5.9,0.4,8.8l0,0.3l0.5,6.8 c0.2,2.3,0.4,4.6,0.6,6.8c0.1,1.2,0.2,2.4,0.4,3.5l0.5,3.3c0.3,1.4,0.4,2.9,0.8,4.2c0.2,0.7,0.2,1.5,0.4,2.3 c0.2,0.8,0.4,1.5,0.7,2.1c0.5,1.1,1.1,2,1.6,3.1c0.5,1,1.1,2,1.6,3.1c0.6,1,1.2,2,1.8,3c0.7,0.9,1.3,1.9,2.1,2.8 c0.9,1,1.8,2,2.8,2.9c0.9,1,1.9,1.9,2.7,3c2.4,1.7,4.7,3.5,7.2,5.2c2.4,1.7,5.1,3.2,7.8,4.4c5,2,10.1,3.9,15.2,5.6 c3.9,1.2,7.7,2.5,11.7,3.4c3.6,0.8,7.4,1.4,11.1,1.7c3.4,0.3,6.8,0.1,10.3,0.1c3.2,0,6.4,0,9.8,0c8.2,0.2,16.4-0.3,24.6-1.3 c8.1-1.1,16.1-2.7,23.8-5.4c2.9-1,6-2,8.5-3.7c3.6-2.4,7.7-4.2,10.6-7.4c0.2-0.2,0.5-0.4,0.7-0.6c2.3-1.8,4.4-3.9,6.4-6.1 c1.9-2.2,3.6-4.6,5.1-7.1c0.4-0.6,0.7-1.3,1-1.9c0.3-0.6,0.7-1.3,0.9-1.9l0.9-2l0.7-2l0.4-1l0.3-1l0.6-2.1l0.4-2.1 c0.2-0.7,0.3-1.4,0.4-2.2l0.3-2.2c0.1-0.7,0.2-1.5,0.3-2.3l0.5-4.6c0.4-3.1,0.6-6.2,0.7-9.3c0.1-1.8,0.1-3.6,0.2-5.4 c0-1.8,0.1-3.6,0-5.4c-0.1-2.5-0.2-5.1-0.6-7.6l-0.4-3.8c-0.2-1.2-0.4-2.5-0.6-3.7c-0.1-0.3-0.1-0.6-0.1-1 c0-0.6-0.1-1.3-0.2-1.9l-0.3-1.8l-0.3-1.8c-0.1-0.6-0.2-1.2-0.4-1.8l-1-3.4l0-0.1c0,0,0,0,0,0l-0.2-0.4l-0.4-0.9l-0.8-1.8 c-0.7-1.5-1.5-3-2.2-4.5c-0.4-0.7-0.7-1.5-1-2.3c-0.1-0.4-0.4-0.9-0.3-0.8c0-0.1,0-0.2,0-0.3l-0.1,0c0,0,0,0-0.2-0.1l-0.7-0.3 l-1.3-0.7l-2.7-1.3l-2.7-1.3l-2.7-1.3c-1.8-0.9-3.7-1.7-5.5-2.4c-1.9-0.7-3.8-1.5-5.7-2.1c-1.5-0.5-3.2-0.7-4.7-1.2 c-2.8-1-5.8-1.5-8.6-2.5c-3.7-1.5-7.6-1.9-11.4-2.8c-9-1.8-18.2-2.8-27.4-2.9c-1.8,0-3.7,0-5.5,0l-2.7,0l-2.7,0.1l-5.4,0.1 l-5.4,0.4c-7.2,0.6-14.5,1.4-21.5,3.1c-0.8,0.2-1.7,0.4-2.5,0.6c-0.8,0.3-1.6,0.5-2.5,0.7c-1.1,0.3-2.3,0.2-3.5,0.5 c-6.9,1.9-13.8,3.8-20.3,6.7c-3.3,1.4-6.5,2.9-9.8,4.4l-2.4,1.1l-1.2,0.5l-0.1,0.1l0,0l-0.1,0c0,0-0.1,0-0.1,0l-0.1,0.1 c0,0-0.2,0.3-0.3,0.4c-0.2,0.3-0.5,0.7-0.7,1c-0.5,0.7-0.9,1.4-1.4,2.1c-0.6,1-1,2.1-1.4,3.3c-0.4,1.1-0.6,1.7-1.1,2.2 C40,99.2,39.3,99.5,38.1,99.9z” fill=”#000000″ ><途径> d=”M120.2,133.6c-0.9-0.7-1.8-1.2-2.7-1.6c-0.4-0.2-0.8-0.6-1.2-0.7c-0.5-0.2-0.9-0.2-1.4-0.1 c-0.8,0.1-1.7,0.7-2.4,1.6c-0.4,0.7-0.5,1.4-0.7,2.1c-0.1,0.3-0.2,0.6-0.3,0.9c-0.1,0.3-0.2,0.6-0.2,0.9l0,0.9 c0,0.3,0.1,0.6,0.2,0.8c0,0.2,0.1,0.4,0.2,0.6c0.1,0.2,0.1,0.4,0.2,0.6c0.2,0.4,0.3,0.8,0.4,1.1c0.1,0.3,0.2,0.5,0.4,0.7 c0.2,0.2,0.4,0.4,0.6,0.5c0.7,0.6,1.6,0.9,2.6,1c0.5,0,0.9,0.1,1.4,0.1l0.7,0c0.2,0,0.5-0.1,0.7-0.1c0.1,0,0.2,0,0.3,0 c0.2,0,0.4,0,0.5,0c0.2,0,0.4-0.1,0.5-0.2c0.5-0.2,0.9-0.2,1.6,0.3c0.1,0.1,0.2,0,0.2,0c0.4-0.2,1.3,0.9,2.1,1.5 c0.1,0.1,0.3,0.5,0.5,0.8c0,0.1-0.1,0.3-0.1,0.3c-0.3,0.3-0.7,0.6-1,0.7c-0.5,0.2-1,0.3-1.5,0.5c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.2,0.4 c-0.8,0-1.5,0.2-2.3,0.3c-0.5,0.1-0.9,0.2-1.4,0.1c-0.5-0.1-0.9-0.2-1.4-0.3c-1-0.3-1.9-0.8-2.9-1.2c-1-0.5-2.1-1-2.9-1.8 c-0.4-0.3-0.5-0.8-0.8-1.2l-0.3-0.6c-0.1-0.2-0.1-0.4-0.2-0.7l-0.3-0.8c-0.1-0.3-0.2-0.6-0.3-0.9c-0.1-0.3-0.2-0.6-0.3-0.9 c-0.1-0.3-0.2-0.6-0.3-0.9c-0.2-0.3-0.2-0.7-0.2-1.1c0-0.4,0.1-0.7,0.2-1.1c0-0.2,0.1-0.4,0.2-0.6c0.1-0.2,0.2-0.4,0.3-0.6 c0.2-0.4,0.3-0.8,0.4-1.2c0.3-0.7,0.1-1.7,0.4-2.4c0.3-0.8,0.7-1.5,1.4-2.2c1-1.4,2.9-2.7,4.9-3.1c0.3-0.1,0.6-0.1,0.9-0.1 c0.3,0,0.6,0,0.8,0.1c0.3,0,0.5,0.1,0.8,0.1c0.3,0.1,0.5,0.1,0.7,0.2c1.2,0.3,2.2,0.7,3.1,1.2c0.8,0.5,1.6,0.9,2.4,1.5 c0.4,0.3,0.8,0.6,1.3,0.9c0.4,0.2,0.4,0.7-0.3,1.8c-0.1,0.1-0.2,0.3-0.3,0.4c-0.7,0.6-1.4,1.2-1.9,1.7 c-0.4,0.3-0.5,0.2-0.8,0.3c0,0,0,0,0,0C120.5,133.9,120.4,133.8,120.2,133.6L120.2,133.6z” fill=”rgb(26, 26, 26)” ><途径> d=”M166,203c1.1-0.7,2-1.5,3.1-2.2c1.5-1,3.4-1.4,5.6-1.3c1.5,0,3,0.2,4.5,0c4.9-0.3,9.8-1.2,14.6-2.5 c0.8-0.2,1.7-0.6,2.5-0.9c0.9-0.4,1.8-0.9,2.8-1.1c4-0.9,7.9-2.3,11.5-4.1c3.7-1.7,7.2-3.9,10.5-6.2c4.7-3.4,8.7-7.7,12.2-12.2 c0.5-0.6,0.9-1.2,1.4-1.7l1.3-1.8c0.4-0.6,0.9-1.2,1.3-1.8c0.2-0.3,0.4-0.6,0.6-0.9c0.2-0.3,0.3-0.7,0.5-1 c0.6-1.3,1.2-2.6,1.8-3.8l1.5-3.9c0.2-0.7,0.5-1.3,0.7-2l0.6-2c0.4-1.4,0.8-2.7,1.2-4.1l0.9-4.1l0.4-2.1l0.3-2.1l0.5-4.2 c0.2-1.4,0.1-2.8,0.2-4.3l0.1-2.6c0-0.9,0.1-1.7,0-2.6l-0.2-5.2c0-1.7-0.2-3.3-0.4-5c-0.2-1.6-0.4-3.3-0.8-4.9 c-0.6-2.6-0.8-5.4-1.1-8.2c-0.9-6-2.2-11.9-4.3-17.5c-0.7-2.2-1.7-4.4-2.5-6.7c-0.4-1.1-0.8-2.3-1.1-3.4 c-0.4-1.1-0.9-2.2-1.3-3.3c-0.4-1-0.8-1.9-1.3-2.8L233,69c-0.2-0.4-0.5-0.9-0.7-1.3l-1.9-3.9c-0.3-0.6-0.6-1.3-1-1.9l-1.1-1.9 c-0.8-1.2-1.5-2.5-2.3-3.7c-0.8-1.2-1.7-2.3-2.6-3.5c-2-2.7-4.3-5.3-6.4-7.9c-2.3-2.5-4.6-5-7.2-7.1l-2.7-2.3l-2.8-2.2 c-1.8-1.5-3.7-2.9-5.7-4.2c-0.6-0.4-1.2-0.8-1.8-1.2l-1.8-1.1c-1.2-0.7-2.4-1.5-3.7-2.2l-3.8-2c-1.2-0.7-2.6-1.2-3.8-1.9 c-1.8-0.9-3.7-1.9-5.6-2.8c-1.3-0.7-2.6-1.3-4-1.8c-1.3-0.5-2.7-1.1-4.1-1.4c-1.5-0.4-3-1-4.5-1.5c-1.5-0.5-3-1.1-4.5-1.6 c-0.5-0.2-0.9-0.5-1.4-0.5C154.6,10.2,150,8,145,7.1c-3.4-0.6-6.9-1.6-10.3-1.6c-2.8,0-5.6-0.2-8.4-0.2c-0.5,0-1,0-1.5,0l-1.5,0 c-1,0-2-0.1-3-0.3c-1.9-0.2-4.2-0.1-6.1,0.5c-2,0.5-4,0.7-6,1.1c-2.1,0.5-4.2,1-6.3,1.6c-0.7,0.2-1.5,0.4-2.2,0.6 c-6.8,1.7-13.5,3.9-20,6.6c-1.2,0.5-2.4,1.1-3.6,1.8c-1.2,0.6-2.3,1.3-3.5,1.7c-1.2,0.4-2.3,0.9-3.4,1.5 c-1.1,0.5-2.2,1.1-3.3,1.7c-1.3,0.8-2.7,1.7-4,2.6c-0.9,0.6-1.8,1.3-2.7,1.9c-0.9,0.7-1.8,1.3-2.7,1.9c-0.9,0.6-1.8,1.2-2.7,1.8 c-0.9,0.6-1.9,1.1-2.8,1.6c-0.7,0.3-1.2,0.9-1.8,1.4l-2.7,2.1c-0.9,0.7-1.8,1.4-2.7,2.2c-0.6,0.5-1.1,1-1.6,1.6 c-0.5,0.6-1,1.2-1.5,1.8l-0.8,0.9L39,42.6c-1.1,1.2-2.2,2.3-3.3,3.4c-0.4,0.4-0.7,0.7-1.1,1.1l-1,1.2c-0.6,0.8-1.3,1.6-1.9,2.5 c-0.6,0.8-1.2,1.7-1.8,2.5c-0.5,0.9-1.1,1.8-1.6,2.7c-5.4,9.1-10,18.5-13.7,28.4c-1.4,3.9-2.9,7.8-3.8,11.8c-0.5,2-0.8,4-1.3,6 c-0.5,2.8-1.4,5.4-2.1,8.1L7,112.1c-0.1,0.6-0.2,1.2-0.3,1.8c-0.2,1.2-0.4,2.5-0.6,3.7c-0.2,1.2-0.4,2.5-0.5,3.7l-0.2,1.9l0,1.9 c0,1.4,0,2.8-0.1,4.2c0,1.4,0.1,2.8,0.1,4.2l0,2.1c0,0.7,0.1,1.4,0.1,2.1c0.1,1.4,0.2,2.8,0.4,4.2c0.2,1.1,0.4,2.1,0.5,3.2 c0.2,1.1,0.3,2.2,0.6,3.2c0.5,2.1,1,4.2,1.9,6.1l1.2,2.8c0.5,0.9,0.9,1.8,1.4,2.7l0.7,1.4c0.2,0.4,0.5,0.9,0.8,1.3l1.5,2.7 c2.2,3.4,4.6,6.8,7.6,9.6c4.7,4.6,10.1,8.6,15.9,11.8c3,1.6,6.2,2.8,9.3,3.9c0.6,0.2,1.2,0.4,1.8,0.7c3.5,1.5,7.1,2.4,10.8,3.3 c4.1,1,8.2,2.1,12.3,3c2.4,0.6,4.7,1.4,6.8,2.7c1.6,0.9,3.3,1.7,4.9,2.5c-0.4,1.9-0.6,1.9-2.9,1.9c-4.4-0.1-8.7-0.9-12.9-2 c-2.7-0.7-5.5-1.3-8.2-2.1c-6.8-2.1-13.6-4.3-20.1-7.3l-0.4-0.2c-5-2.4-9.9-5.4-14.4-8.8c-0.6-0.4-1.2-0.9-1.8-1.3l-1.7-1.4 l-1.7-1.4c-0.6-0.5-1.1-1-1.6-1.6c-0.7-0.7-1.3-1.4-2-2.1l-1.8-2.3c-1.3-1.6-2.1-3.6-3.4-5.1c-3.9-4.8-6.1-10.8-8-16.6L2,150.1 c-0.3-0.9-0.6-1.7-0.7-2.6c-0.3-1.8-0.6-3.6-0.6-5.4c-1.7-7.7-0.3-15.6,0.4-23c0.2-1.7,0.3-3.4,0.6-5l0.3-2.5 c0.1-0.8,0.3-1.7,0.5-2.5l1-5c0.4-1.6,0.7-3.3,1.2-4.9c0.7-2.4,1.5-4.8,2.2-7.2c0.4-1.2,0.9-2.4,1.3-3.5l1.3-3.5l1.2-3.2 l1.3-3.2l1.3-3.2c0.4-1.1,0.8-2.2,1.3-3.2c0.9-1.9,1.7-3.9,2.5-5.8c0.2-0.5,0.4-1,0.6-1.5l0.7-1.4c0.5-0.9,0.9-1.9,1.4-2.8 l1.4-2.7c0.5-0.9,1.1-1.7,1.6-2.6c1.1-1.7,2.2-3.4,3.4-5c6-8.3,13.1-15.8,21.1-22.1c7.9-6.3,16.8-11.4,26-15.5 c1.8-0.8,3.6-1.4,5.4-2.2c1.8-0.7,3.6-1.3,5.3-2.2C89.2,6,94.6,5,99.6,3.1c0.4-0.1,0.8-0.2,1.2-0.3c7.4-1.6,14.8-2.7,22.5-2.8 c7.6-0.1,15.2,0.7,22.5,2c7.4,1.4,14.7,3.6,21.8,6.1c2.1,0.7,4.1,1.5,6.2,2.3l3,1.3c1,0.4,2,0.8,3,1.3 c5.7,2.3,11.3,5.1,16.8,8.2c0.3,0.2,0.7,0.4,1,0.7c2.6,1.8,5,3.7,7.6,5.5c1.2,1,2.4,2,3.7,2.9c0.6,0.5,1.2,1,1.8,1.5l1.7,1.6 c3,2.7,6.2,5.3,8.4,8.7c1.7,1.8,3.5,3.6,5,5.6c0.8,1,1.5,2,2.2,3.1l1.1,1.5c0.4,0.5,0.7,1,1,1.6c1.3,2.2,2.6,4.3,3.8,6.5 c1.1,2.2,2.3,4.4,3.5,6.6c0.9,1.8,2,3.5,2.7,5.3c0.3,0.9,0.7,1.7,1.1,2.6l1,2.6c0.7,1.7,1.3,3.4,1.8,5.2c0.5,2.4,1.1,4.7,1.8,7 l0.5,1.7l0.4,1.7c0.3,1.2,0.5,2.3,0.8,3.5c2.2,11,3.7,22.1,3.9,33.5c0.3,9-1.1,18.1-4.1,26.8c-2.9,8.7-7.8,16.7-14,23.5 c-1.4,1.7-2.9,3.2-4.5,4.7c-1.1,1-2.5,1.6-3.6,2.5c-7,5.6-15.2,9.2-23.5,12.4c-4.1,1.5-8.4,2.7-12.8,3.6 c-4.4,0.8-8.8,1.2-13.2,1.2c-1.5,0-3,0.2-4.5,0.3C168.6,205.4,167.7,205.1,166,203z” fill=”#000000″ ><途径> d=”M97.5,11.3c-2.1,2-4.2,4.1-6.3,6.1c-1,1-2.2,1.9-3.3,2.9c-1.2,1.2-2.3,2.4-3.5,3.6c-2.1,2.3-4.3,4.7-6.2,7.3 c-1.2,1.5-2,3.3-3.1,4.9c-1,1.5-2.1,3-3,4.5c-0.9,1.4-1.7,2.9-2.5,4.4c-1.2,2.4-2.3,4.8-3.7,7.1c-0.5,0.8-0.8,1.6-1.2,2.4 c-0.3,0.8-0.6,1.7-1,2.5c-0.6,1.4-1.1,2.9-1.7,4.3c-0.5,1.5-1,2.9-1.5,4.4c-0.4,1.3-0.8,2.6-1.2,4c-0.3,1.3-0.7,2.7-1,4 c-0.1,0.3-0.2,0.5-0.3,0.8c-0.2,1-0.5,1.9-0.7,2.9c-0.2,1.3-0.4,2.5-1.4,3.6c-0.1,0.2-0.1,0.3-0.2,0.5c-0.1,1.2-1.5,2-2.4,3 c-0.1,0.2-0.6,0.2-0.9,0.3c-0.1-0.2-0.2-0.4-0.2-0.6c0-0.9,0-1.8,0-2.7c0.1-1.1,0.4-2.2,0.6-3.4c0.2-1.5,0.6-3,1-4.5 c0.4-1.5,0.8-3,1-4.5c0.2-1.8,1-3.5,1.6-5.2c0.7-1.9,1.4-3.7,2.1-5.6c0.7-2,1.2-4,2-5.9c0.7-1.5,1.5-3,2.3-4.4 c1-1.9,2.1-3.8,2.7-5.9c0.4-1.2,1.2-2.3,1.9-3.3c0.9-1.3,1.9-2.4,2.8-3.7c0.8-1.3,1.3-2.7,2.1-4c0.8-1.3,1.7-2.5,2.7-3.7 c1.9-2.4,3.8-4.7,5.8-6.9c1.1-1.2,2.4-2.3,3.7-3.5c1.4-1.4,2.9-2.8,4.3-4.2l3.9-3.8c0.7-0.7,1.5-1.4,2.2-2.1 c0.6-0.6,1.3-0.8,2.5-0.2c0.1,0.1,0.3,0.2,0.4,0.3c0.4,0.7,0.9,1.5,1.1,2.2c0.1,0.5-0.2,0.8-0.3,1.2c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1 L97.5,11.3L97.5,11.3z” fill=”#000000″ ><途径> d=”M120.5,7.7c-0.7,2-1.4,4.1-2.1,6.2c-0.3,1-1,2-1.4,3c-0.5,1.2-0.9,2.4-1.2,3.5l-1.1,3.4c-0.3,1.1-0.7,2.3-0.9,3.4 c-0.4,1.4-0.3,2.9-0.6,4.3c-0.2,1.3-0.6,2.7-0.8,4c-0.2,1.2-0.4,2.5-0.5,3.8c-0.1,2-0.3,4-0.8,6c-0.3,1.3-0.3,2.7-0.4,4 c-0.3,2.3-0.4,4.7-0.6,7c-0.2,2.1-0.2,4.2-0.3,6.3c0,0.2-0.1,0.4-0.1,0.6c-0.1,0.7-0.2,1.5-0.1,2.2c0,1,0,1.9-0.8,2.8 c-0.1,0.1-0.1,0.3-0.1,0.4c0,0.9-1.3,1.6-2.1,2.4c-0.1,0.1-0.6,0.2-0.9,0.3c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.3-0.4c-0.1-0.7-0.2-1.3-0.2-2 c0-0.8,0.1-1.7,0.1-2.5c-0.1-2.3,0.6-4.5,0.3-6.8c-0.2-1.4,0.1-2.7,0.3-4c0.2-1.5,0.4-2.9,0.5-4.4c0.1-1.5-0.1-3.1,0-4.7 c0.1-1.2,0.4-2.4,0.6-3.6c0.3-1.6,0.5-3.2,0.3-4.9c-0.1-1,0.2-1.9,0.4-2.8c0.3-1.1,0.8-2.2,1-3.3c0.2-1.1,0-2.3,0.2-3.4 c0.1-1.1,0.5-2.2,0.7-3.3c0.5-2.2,1.1-4.3,1.8-6.5c0.4-1.2,1-2.3,1.4-3.5c0.5-1.4,1-2.8,1.5-4.2l1.4-3.8 c0.2-0.7,0.5-1.4,0.7-2.2c0.2-0.6,0.7-1,1.9-0.9c0.1,0,0.3,0,0.4,0.1c0.7,0.4,1.5,0.8,2.1,1.3c0.3,0.3,0.3,0.6,0.4,1 c0,0,0,0.1,0,0.1L120.5,7.7L120.5,7.7z” fill=”#000000″ ><途径> d=”M141.2,6.1c1.1,2.1,2.1,4.1,3,6.2c0.4,1,0.6,2.2,0.9,3.3c0.4,1.2,0.8,2.5,1.3,3.7c0.4,1.2,0.8,2.3,1.1,3.5 c0.4,1.2,0.8,2.3,1.1,3.5c0.5,1.4,1.3,2.7,1.8,4.2c0.5,1.3,0.8,2.7,1.2,4.1c0.4,1.3,0.7,2.5,1.2,3.8c0.7,2,1.3,4,1.5,6.1 c0.1,0.7,0.2,1.4,0.4,2c0.2,0.7,0.3,1.4,0.5,2l0.7,3.6c0.2,1.2,0.3,2.4,0.5,3.7c0.1,1.1,0.3,2.2,0.4,3.3l0.2,3.3 c0,0.2,0,0.4,0,0.7c0,0.8,0,1.6,0.1,2.4c0,1,0,2-0.8,3c-0.1,0.1-0.1,0.3-0.1,0.4c0,1-1.3,1.7-2.1,2.4c-0.1,0.1-0.6,0.2-0.9,0.2 c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.3-0.4c-0.1-0.7-0.2-1.3-0.3-2c0-0.8,0.1-1.7,0.1-2.5c0-1.1,0-2.3,0-3.4c0-1.1,0-2.3-0.3-3.4 c-0.3-1.3-0.3-2.6-0.4-4c-0.1-1.5-0.2-2.9-0.5-4.4c-0.3-1.5-0.9-2.9-1.3-4.4c-0.3-1.2-0.4-2.4-0.7-3.6c-0.3-1.6-0.7-3.1-1.6-4.5 c-0.5-0.8-0.6-1.8-0.8-2.7c-0.3-1.1-0.3-2.3-0.7-3.3c-0.3-1-1.1-2-1.5-3c-0.5-1-0.8-2.1-1.1-3.1c-0.7-2.1-1.5-4.2-2.2-6.2 c-0.4-1.2-0.6-2.4-1-3.6c-0.5-1.4-1-2.8-1.6-4.1c-0.5-1.2-1.1-2.4-1.6-3.7c-0.3-0.7-0.7-1.3-1.1-2c-0.3-0.5-0.3-1.1,0.6-2 c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3c0.8-0.3,1.6-0.7,2.3-0.8c0.4-0.1,0.7,0.3,1,0.4c0,0,0,0,0,0.1L141.2,6.1L141.2,6.1z” fill=”#000000″ ><途径> d=”M169,11.7c1.6,2,3.1,4,4.4,6.1c0.6,1,1.1,2.2,1.6,3.3c0.6,1.3,1.3,2.5,2,3.7c0.6,1.2,1.2,2.4,1.8,3.6 c0.5,1.2,1.1,2.4,1.7,3.6c0.7,1.4,1.6,2.8,2.4,4.3c0.7,1.4,1.2,2.8,1.7,4.2c0.5,1.3,1.2,2.6,1.7,3.9c0.9,2.1,1.8,4.1,2.2,6.4 c0.3,1.5,0.9,2.9,1.3,4.3c0.4,1.2,0.7,2.5,1,3.8l1,3.8c0.5,2.3,0.9,4.6,1.4,6.9c0,0.2,0,0.5,0,0.7c0.1,0.8,0.2,1.7,0.3,2.5 c0.2,1.1,0.2,2.1-0.4,3.2c-0.1,0.2-0.1,0.3,0,0.5c0.1,1-1,1.9-1.7,2.9c-0.1,0.1-0.5,0.2-0.8,0.4c-0.1-0.1-0.3-0.3-0.3-0.4 c-0.2-0.7-0.4-1.4-0.5-2.1c-0.1-0.9-0.1-1.8-0.3-2.7c-0.4-2.4-0.3-4.9-1.1-7.2c

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注